Algemene Voorwaarden

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Het doel hiervan is om voor de cliënten, bezoekers en de medewerkers een prettige omgeving te creëren en te houden.
Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen op de fitnessapparatuur.
 • Neem bij uw eerste afspraak uw legitimatiebewijs mee. Hiermee controleren wij uw                              
  vergoedingen en declareren indien mogelijk bij uw zorgverzekeraar.
 • Neem altijd uw afsprakenkaart mee. Dit zorgt voor duidelijkheid bij eventuele communicatie                              
  problemen rondom de afspraak.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te                              
  gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te                              
  verwijderen uit het pand.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u                              
  dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand                              
  of buitenterrein (auto, fiets).
 • U kunt in de wachtruimte plaatsnemen totdat u wordt opgehaald door uw fysiotherapeut.
 • In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde                              
  instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade of verlies/diefstal van uw eigendommen.


Klachten

De praktijk beschikt over een klachtenprocedure. Uiteraard proberen we u zo goed mogelijk te helpen maar mocht het toch gebeuren dat u een klacht heeft, vragen we u eerst de klacht te melden bij de fysiotherapeut. Bent u niet naar tevredenheid geholpen kunt u via de KNGF klachtenregeling schriftelijk een klacht indienen. Wij verwijzen u hiervoor naar de folders in de praktijk.


Kwaliteit

Fysiotherapie Overbeek vind kwaliteit erg belangrijk. Daarom staat onze fysiotherapeut ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en is BIG geregistreerd. Daarnaast is Fysiotherapie Overbeek aangesloten bij de vakbond Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) om de kennis, de ontwikkelingen en de kwaliteit van de fysiotherapie hoog te houden.


Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd:

 • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de fysiotherapeut kan bepalen of u geholpen kunt worden.
 
                                                

Privacy

U gegevens zijn vertrouwelijk en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. Bij het gebruik van onze diensten hebben we uw gegevens nodig. Uw privacy wordt gewaarborgd door de beveiligde servers van Fysiotherapie Overbeek. Op uw gegevens is de Wet op Persoonregistratie (WBP) van toepassing.


Daarnaast geldt in de praktijk ook een geheimhoudingsplicht. Uw fysiotherapeut zal uw medische gegevens en persoonsgegevens geheim houden. Indien het nodig is om uw gegevens te delen met andere zorgverleners of uw huisarts zal uw fysiotherapeut dit uitsluitend in overleg met u doen.


U heeft het recht om de geregistreerde gegevens over u in te zien. Alleen de gegevens die invloed hebben op de behandeling worden in uw dossier vastgelegd.


Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan familie. Ook na overlijden blijven de gegevens geheim. Gegevens worden pas vrijgegeven als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze privacy policy op onze website.


Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van de behandelovereenkomst. Na de eerste behandeling accepteert u automatisch onze voorwaarden.
 • De behandelingen worden vergoed door elke zorgverzekeraar, mits u voldoende fysiotherapie in uw pakket heeft.
 • U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoedingen. Informeer dus vooraf of en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en hoeveel behandelingen u reeds gebruikt heeft.                      
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. U kunt 24 uur per dag uw afspraak annuleren per mail of telefoon.               
 • Wanneer u te laat annuleert, zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen (zie tarieven). Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen het benoemde termijn uit, dan volgt er een herinnering. Betaalt u daarna nog niet dan bent u in verzuim. Wij zijn dan gerechtigd om over het verschuldigde bedrag aanmaningskosten in rekening te brengen.   
 • Wanneer u ondanks de aanmaning, nog steeds verzuimt te betalen, dan zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen dan voor uw rekening.
Fysiotherapie Overbeek
Claudia Overbeek
IJsselburcht 3
Arnhem 6825 BS

Tel.: (+31) 06 395 317 39
E-Mail: info@fysiotherapieoverbeek.nl